Interpretacja wyników

Poznaj interpretację Twoich wyników badań laboratoryjnych - szybko i bez wychodzenia z domu!

Zobacz

Interpretacja wyników badań

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BLOODLAB.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 4.04.2022  

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Przedmiot Regulaminu

 

 1. Serwisy internetowe: Portal Bloodlab.pl oraz Sklep internetowy dostępne na stronie bloodlab.pl, są prowadzone przez Saventic Health sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000758906, NIP: 8792707617 oraz REGON: 381859490.
 2. Dane kontaktowe Usługodawcy są następujące:
  1. adres pocztowy: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń;
  2. adres poczty elektronicznej: info@bloodlab.pl.
 3. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady korzystania z Portalu Bloodlab.pl;
  2. zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności:
   1. zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów w zakresie Usług znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego;
   2. zasady wykonywania tych umów;
   3. zasady postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego uprawniający Użytkownika do zniżki procentowej lub kwotowej naliczonej od wartości Usługi zamówionej w Sklepie internetowym;
 2. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych – przypisanie danej kombinacji parametrów wynikających z wyników badań następujących informacji:
  1. opis nieprawidłowości;
  2. rekomendowany wywiad;
  3. rekomendowane badanie fizykalne;
  4. możliwe stany chorobowe oraz
  5. sugerowane postępowanie;
 3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w szczególności składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
 4. Partner – przedsiębiorstwo, fundacja, stowarzyszenie lub inny podmiot współpracujący z Usługodawcą w zakresie promocji Usługi;
 5. Portal Bloodlab.pl - portal internetowy udostępniany Użytkownikom na stronie internetowej: bloodlab.pl prowadzony przez Usługodawcę; 
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu Bloodlab.pl oraz Sklepu internetowego;
 7. Serwisy internetowe – Portal Bloodlab.pl oraz Sklep internetowy;
 8. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 9. Usługa – automatyczna, algorytmiczna oraz spersonalizowana Interpretacja wyników badań laboratoryjnych;
 10. Usługodawca – Saventic Health Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. W Łokietka 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000758906, NIP: 8792707617, REGON: 381859490;
 11. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisów internetowych dostępnych na stronie bloodlab.pl,  w tym składa Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj Usługi, sposób zapłaty oraz dane Użytkownika. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3 Minimalne wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania z Serwisów internetowych niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet z rekomendowanym systemem operacyjnym Windows 10 i Mac OS 10.10. lub minimalnym systemem operacyjnym Windows 7 albo urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS;
  2. posiadanie zainstalowanej jednej z przeglądarek internetowych obsługującej technologię JavaScript i cookies:
   1. Microsoft Edge począwszy od wersji 85;
   2. Mozilla Firefox począwszy od wersji 70;
   3. Google Chrome począwszy od wersji 70;
   4. Opera począwszy od wersji 70;
   5. Safari począwszy od wersji 14;
 2. Korzystanie z Usług Sklepu internetowego wymaga, oprócz spełnienia wymogów wskazanych w ust. 1, posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz rachunku bankowego lub karty płatniczej (adekwatnie do sposobu dokonywania płatności). Operator płatności może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, np. dokonywania autoryzacji za pomocą telefonu komórkowego. 
 3. W celu prawidłowego pobrania Interpretacji wyników badań wymagane jest oprogramowanie zdolne do otworzenia i edytowania plików w formacie PDF.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne  do zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet, w tym w szczególności stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 

§ 4 Zobowiązania Użytkownika

 

Użytkownik jest zobowiązany do:

 1. korzystania z Serwisów internetowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 3. korzystania z Serwisów internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisów internetowych jedynie w zakresie własnego użytku i do nieodsprzedawania dalej i nieudostępniania Produktów osobom trzecim;
 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisów internetowych niezamówionej informacji handlowej (spam).

II. Zasady korzystania z Portalu Bloodlab.pl

§ 5 Zakres usług dostępnych w ramach Portalu Bloodlab.pl

 

W ramach Portalu Bloodlab.pl Użytkownik może:

 1. zapoznawać się z artykułami, informacjami oraz materiałami wideo o tematyce zdrowotnej;
 2. korzystać z przekierowań do serwisów partnerskich.
   

§ 6 Zasady korzystania z Portalu Bloodlab.pl

 

 1. Artykuły o tematyce zdrowotnej, porady lekarzy i specjalistów publikowane w ramach Portalu Bloodlab.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich, ani profesjonalnego doradztwa medycznego, w szczególności wizyt lekarskich.
 2. Wszelkie materiały zamieszczone na Portalu stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach partnerskich, do których przekierowanie znajduje się na Portalu Bloodlab.pl. Korzystanie z nich odbywa się na zasadach w nich obowiązujących, w szczególności określonych w stosownych regulaminach. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

§ 7 Usługi dostępne w Sklepie internetowym

 

 1. W Sklepie internetowym można nabyć usługi polegające na uzyskaniu Interpretacji wyników badań laboratoryjnych.
 2. Interpretacje wyników badań laboratoryjnych nie zastępują konsultacji lekarskich.
 3. Uzyskane Interpretacje wyników badań laboratoryjnych stanowią system wsparcia decyzji lekarskiej stworzony przez hematologów dla lekarzy innych specjalności mający na celu ułatwienie procesu diagnostycznego pacjentów. Z uwagi na fakt, iż System BloodLab korzysta z ograniczonej ilości danych, zawarte w Interpretacji wyników badań laboratoryjnych informacje mają charakter wyłącznie podpowiedzi, nie stanowiąc wytycznych lekarskich.
 4. Po uzyskaniu Interpretacji wyników badań laboratoryjnych przez Użytkownika zaleca się skorzystanie z konsultacji lekarskiej. Lekarz może zalecić m.in. powtórzenie badań, czy rozszerzenie diagnostyki.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Użytkownika podjętych przez niego po uzyskaniu Interpretacji wyników badań laboratoryjnych, w szczególności za rozpoczęcie, zaprzestanie lub zmianę sposobu leczenia lub rehabilitacji, w tym zmiany w zakresie przyjmowanych leków lub suplementów diety, które to czynności powinny zostać każdorazowo uprzednio skonsultowane z lekarzem.

 

§ 8 Zasady składania Zamówień
 

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Usługi znajdującej się w asortymencie Sklepu internetowego poprzez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego bloodlab.pl
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych dotyczących zdrowia w celu uzyskania Interpretacji wyników badań laboratoryjnych. W przypadku gdy Użytkownik chce uzyskać Interpretację wyników badań laboratoryjnych dla osoby trzeciej, musi uzyskać od niej prawo do przekazania jej danych osobowych obejmujących dane dotyczące zdrowia w postaci wyników badań laboratoryjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia wykonanie Usługi na rzecz Użytkownika;
  3. wybrać rodzaj Usługi (wybrany panel badań do interpretacji);
  4. podać dane osobowe wskazane w formularzu Zamówienia oznaczone jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Obligatoryjnymi danymi są:
   1. płeć;
   2. data urodzenia; 
   3. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika;
   4. data wykonania badań laboratoryjnych;
   5. wskazane w formularzu parametry badań laboratoryjnych;
  5. wpisać Kod rabatowy, jeżeli Użytkownik go posiada;
  6. zatwierdzić Zamówienie przez naciśnięcie przycisku: Zatwierdź i przejdź dalej;
  7. wybrać metodę płatności, co spowoduje przekierowanie na stronę zewnętrznego podmiotu, który zapewnia możliwość dokonania płatności bezgotówkowo;
  8. dokonać płatności zgodnie z instrukcją dostępną na stronie podmiotu, o którym mowa w punkcie powyżej. Z momentem dokonania przez Użytkownika płatności z pomocą ww. podmiotu dochodzi do złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o przyjęciu oferty złożonej przez Usługodawcę oraz z zawarciem wiążącej strony umowy.
 3. Usługa jest udostępniona Użytkownikowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Treści cyfrowej w załączeniu do tej wiadomości.
 4. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku Zatwierdź i przejdź dalej, Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie danych podanych w formularzu Zamówienia. Do momentu dokonania płatności Użytkownik może zrezygnować ze złożenia Zamówienia.
 5. Świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień na Usługę oferowaną przez Sklep za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy, a wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie za dostarczoną Usługę w postaci Interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep internetowy, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Użytkownika składania Zamówienia. 
 6. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 7. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa.
   

§ 9 Ceny Usługi
 

 1. Ceny Usług dostępne w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Informacje o cenach Usług są dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego i zostały zamieszczone przy poszczególnych Usługach.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Ceny Usług podane na stronie internetowej Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny Usług dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą ulec zmianie, przy czym zmiana cen Usług nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.                                            

§ 10 Zasady korzystania z Kodów rabatowych
 

 1. Usługodawca lub Partnerzy współpracujący z Usługodawcą mogą organizować akcje promocyjne polegające na udostępnianiu Kodów rabatowych. Warunki akcji promocyjnych zostaną każdorazowo udostępnione przez organizatora promocji.
 2. Z Kodu rabatowego można skorzystać podczas składania Zamówienia. Aby z niego skorzystać, należy wpisać we wskazane miejsce podany ciąg liczb/liter/znaków, który znajduje się na otrzymanym kuponie.
 3. Wpisanie Kodu Rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianej Usługi o wartość przypisaną do danego Kodu rabatowego.
 4. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 5. Kod rabatowy ma wskazany czas jego ważności. 
 6. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części.
   

§ 11 Sposób zapłaty za zamówioną Usługę

 

Aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego. 
 

§ 12 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 i art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 12 ust. 7 i 8. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, z dopiskiem Odstąpienie lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bloodlab.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć, korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep internetowy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Zgodnie z art. 38 i art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli zatem Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia polegającego na przygotowaniu Interpretacji wyników badań laboratoryjnych przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i wyraził zgodę na wykonanie Usługi przez Usługodawcę, a Usługa została wykonana (uzyskał Interpretację wyników badań laboratoryjnych), nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 13 Procedura rozpatrywania reklamacji
 

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikom Usługi zgodnej z opisem wskazanym na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności o funkcjonalnościach wskazanych w tym opisie. Sklep internetowy ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność za niezgodność Usługi z jej opisem na stronie internetowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika na piśmie na adres pocztowy: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, z dopiskiem: Reklamacja, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bloodlab.pl.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia Usługi, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Usługodawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownika zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji w celu rozpoznania złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 14 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Saventic Health sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000758906, NIP: 8792707617 oraz REGON: 381859490.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Polityka prywatności pod adresem: bloodlab.pl.

 

§ 15 Postanowienia końcowe
 

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin pod adresem: bloodlab.pl oraz w siedzibie Usługodawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje w sposób wskazany w § 8 ust. 3 Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy są informowani przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego: bloodlab.pl nowej, zmienionej treści Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia nowej wersji lub w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, który złożył Zamówienie po dokonaniu zmiany.
 4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.04.2022 i obowiązuje w odniesieniu do umów zawartych od tego dnia.
   

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.04.2022 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Saventic Health Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. W Łokietka 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000758906, NIP: 8792707617, REGON: 381859490, adres poczty elektronicznej: info@bloodlab.pl.


 

Ja ..................................................................... (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi:


 

rodzaj Usługi - ........................................................................;

data zawarcia umowy - ...................................;

cena (brutto) - .........................................;

adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny - ...........................................;

data złożenia oświadczenia - ...................................................

podpis Konsumenta (w przypadku przesyłania formularza w wersji papierowej) - ...........................................................


 

Pouczenie:

 1. Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
 2. Konsument (tj. Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, z dopiskiem Odstąpienie lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bloodlab.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć, korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
czytaj